CONSELL PARROQUIAL

CONSELL PARROQUIAL

El Codi de Dret Canònic (c. 536 § 1) diu que: «Si és oportú a judici del bisbe diocesà, havent-hi escoltat el consell presbiteral, que es constitueixi a cada parròquia un consell pastoral, que el rector presideix i en el qual els fidels, juntament amb aquells que pel seu ofici participen en la cura pastoral de la parròquia, prestin el seu ajut per a fomentar l’activitat pastoral», I afegeix: «El consell pastoral té vot només consultiu i és regit per les normes dictades pel bisbe diocesà» (c. 536 § 2).

També el Concili Provincial Tarraconense, per la seva part, ha recomanat «vivament que cada parròquia i cada arxiprestat tingui establert un Consell pastoral, que caldrà adaptar a la seva situació i a les seves possibilitats» (CPT 137).

El Consell Pastoral Parroquial ha de tenir aquestes notes distintives:

Ha de ser estable, representatiu, consultiu, amb un pes molt important en les seves conclusions, i servidor de la comunitat i de la comunió eclesial.

El Consell Pastoral Parroquial ha de ser molt sensible a les necessitats de la població i ha de detectar amb realisme les necessitats pastorals. Les seves funcions bàsiques són les de col·laborar a programar, animar, coordinar i revisar la globalitat de l’acció pasto-ral de la parròquia aplicant el pla de pastoral diocesà.

El rector ha de comptar amb la col·laboració del Consell Parroquial per a les Assumptes Econòmics en l’administració i conservació dels béns de la parròquia (cf. CPT 168). Al mateix temps vetllarà perquè es doni informació clara, autèntica i transparent de la gestió econòmica (cf. CPT 167).

La gestió econòmica de la parròquia ha d’estar al servei de l’evangelització

La seva missió substancial i bàsica, i ha de tenir en compte la comunió cristiana de béns, tant envers el manteniment de la parròquia i de la seva activitat, que sempre ha d’incloure l’atenció als més pobres, corn en relació amb la comunitat diocesana tal corn estigui establert a cada bisbat.

El Consell Parroquial està format per representants dels barris i de les activitats parroquials.

Membres:

Mn. Frederic Pujol, rector, president
Sra. Dolors Abel, secretària
Sr. Jordi Masbernat, responsable afers econòmics
Sr. Joan Corney, responsable relacions
Sr. Ramon Blanch, responsable qüestions jurídiques
Sra. Maria Barnadas, vocal
Sra. Paquita Nicolau, vocal
Montserrat Oliveras, vocal
Sra. Mariàngels Serramitja, vocal
Sr. Josep M. Sebastià, vocalSr. Emili Vita, vocal.

LA PARROQUIA

BISBAT DE GIRONA