Full Parroquial Maig 2

Full Parroquial Maig 2
Full Parroquial Maig 2
Full Parroquial Maig 2
Full Parroquial Maig 2

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE CINQUÈ DE PASQUA

Primera Lectura
Lectura dels Fets dels Apòstols, 9, 26-31

En aquell temps, Saule arribà a Jerusalem, i allà intentava incorporar-se als creients, però ells no creien que s’hagués convertit, i tots el defugien. Llavors Bernabé el prengué pel seu compte, el presentà als apòstols, i els contà com, pel camí, el Senyor se li havia aparegut i li havia parlat, i amb quina valentia havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d’aquell moment convivia amb ells a Jerusalem amb tota llibertat, predicava amb valentia el nom del Senyor, conversant i discutint amb els jueus de llengua grega. Aquests es proposaren matar-lo, però els germans, que ho saberen, l’acompanyaren a Cesarea i el feren marxar a Tars. L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s’anava edificant, i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.

SALM 21
R. En el Senyor s’inspirarà el meu
himne el dia del gran aplec.
O bé: Al·leluia

Davant dels fidels oferiré els sacrificis
promesos.
En menjaran els humils fins a saciar-se,
lloaran el Senyor els qui sincerament el
busquen,
i diran: «Viviu per molts anys».

Ho tindran present i es convertiran al
Senyor
tots els països de la terra;
es prosternaran davant seu gent de
totes les nacions.
Fins les cendres de les tombes
l’adoraran,
s’agenollaran davant seu els qui
dormen a la pols.

Serà per a ell la vida que em dona,
els meus descendents li seran fidels.
Parlaran del Senyor a les generacions
que vindran,
i anunciaran els seus favors als qui
naixeran després,
i els diran: «El Senyor ha fet tot això».

Segona Lectura
Lectura de la primera carta de sant Joan, 3, 18-24

Fillets, que el nostre amor no sigui només de farses i paraules, sinó de fets i de veritat. Llavors coneixerem que ens mou la veritat i la nostra consciència es mantindrà en pau davant de Déu. Perquè si la nostra consciència ens acusa, pensem que Déu és més gran que la consciència, i que ell ho sap tot. Estimats, si la consciència no ens acusa, podem mostrar-nos a Déu amb tota confiança, i obtindrem el que li demanem, perquè complim el que ens mana i fem allò que és del seu grat. El seu manament és que creguem en el seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres tal com ens ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I, per l’Esperit que ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres.

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 15, 1-8

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles. «Jo soc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi el Pare la talla, i la que dona fruit, l’esporga i la neteja perquè encara en doni més.
Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo soc el cep, i vosaltres les sarments. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora, com ho fan amb les sarments, i s’asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i les cremen. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus».

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial Maig 2