Full Parroquial 29 de maig de 2022

Full Parroquial 29 de maig de 2022
Full Parroquial 29 de maig de 2022
Full Parroquial 29 de maig de 2022
Full Parroquial 29 de maig de 2022

PARAULA DE DÉU

Lectures del diumenge de l’Ascensió

Primera Lectura Lectura dels Fets dels Apòstols, 1, 1-11

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del Regne de Déu.

Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant».

Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?». Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra». Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel».

SALM 46

R. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor.

O bé: Al·leluia.


Aplaudiu, poble de tot el món,

Aclameu Déu amb entusiasme.

El Senyor és l’Altíssim, el terrible.

Rei de reis a tot el món.


Déu puja enmig d’aclamacions,

al so dels corns puja el Senyor.

Canteu a Déu, canteu-li,

canteu al nostre rei.


Que és rei de tot el món,

canteu a Déu un himne.

Déu regna sobre les nacions,

Déu seu al tron sagrat.

Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes, 1, 17-23

Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’un comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell. Li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dona entre els sants; que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en nosaltres, els creients: vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obra quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el feu seure a la seva dreta dalt del cel, per damunt de tots els governants i dels que tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, el que té en totes les coses la seva plenitud.

L’Evangeli

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 24, 46-53

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres; no us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt». Després se’ls endugué fora, fins a prop de Betània, alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu.

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial 29 de maig de 2022