Full Parroquial 15 de maig de 2022

Full Parroquial 15 de maig de 2022
Full Parroquial 15 de maig de 2022
Full Parroquial 15 de maig de 2022
Full Parroquial 15 de maig de 2022

PARAULA DE DÉU
Lectures del diumenge cinquè de Pasqua

Primera Lectura
Lectura dels Fets dels Apòstols, Ac 14, 21b-27

En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia.

Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al Regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaren preveres en cadascuna de les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren al Senyor, en qui havien cregut. Continuaren el seu viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, des d’on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l’obra que acabaven d’acomplir. Així quearribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus.

SALM 144
R . Beneiré el vostre nom per sempre,
Déu meu i rei meu.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell
ha creat.

Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels,
que proclamin la glòria del vostre
Regne
i parlin de la vostra potència.

Que facin conèixer als homes les
gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu
Regne.
El vostre Regne s’estén a tots els
segles,
el vostre imperi, a totes les
generacions.

Segona Lectura
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan, 7, 21, 1-5a

Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d’abans havien desaparegut, i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig sentir cap a l’indret del tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble i el
seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d’abans han passat». Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot sigui nou».

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 13, 31-33a.34-35

Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: «Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà ben aviat.
Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus».

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial 15 de maig de 2022